برهان بزار

بیش از 4 سال سابقه در یافتن میم کوین های انفجاری !